Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Sở, Ngành

Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung

Ngày 30/12/2022 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BNV hướng dẫn vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; ...

Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung - (02/02/2023)

Ngày 30/12/2022 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BNV hướng dẫn vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; ...

Các công việc thực hiện hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập - (02/02/2023)

Ngày 30/12/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việ...

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 - (26/12/2022)

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2022 về nhiệm vụ kinh tế - xã...

An Giang: Kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 - (20/12/2022)

Ngày 12/12/2022, Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân ...

19 hành vi tham nhũng, tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống - (14/12/2022)

Theo Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01 tháng 8 năm 2022 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quy đ...

An Giang: Xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 11 khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - (14/12/2022)

Theo Thông cáo về kỳ họp thứ 11 (cuối năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỳ họp sẽ tiến hành...

Đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao chủ trương, đường lối của Đảng - (06/12/2022)

Nội dung này được đề cập tại Nghị quyết 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ...

Ứng dụng công nghệ thông tin trong phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập - (01/12/2022)

Ủy ban Kiêm tra Trung ương có Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW ngày 03/11/2022 về thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa ...

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang triệu tập kỳ họp thứ 11 khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - (01/12/2022)

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định triệu tập kỳ họp thứ 11 (cuối năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉn...