Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG 190 NĂM THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Khoa học công nghệ trong nước

Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước...

Ngày đăng : 17/11/2022
Tác giả :
A+ A- In

Ngày 09/11/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư đã ký ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang. Quyết định số 39/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 22/11/2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thẩm quyền quyết định giao, bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 và các điểm b, c, d khoản 4 Điều 7 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và công nghệ sử dụng vốn nhà nước: Sở, ban, ngành tỉnh được giao quản lý nhiệm vụ về KH&CN quyết định giao, bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản đối với tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán khi kết thúc nhiệm vụ KH&CN dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc 01 lần giao, bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản (gồm nhiều tài sản có nguyên giá dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản).

Trong trường hợp tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản nhưng tại thời điểm quyết định giao, bán, thanh lý, tiêu hủy nếu xác định lại giá trị của tài sản theo thực tế từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản thì sở, ban, ngành tỉnh được giao quản lý nhiệm vụ về KH&CN báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh quy định tại điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP: Sở, ban, ngành tỉnh được giao quản lý nhiệm vụ về KH&CN quyết định điều chuyển tài sản trong phạm vi nội bộ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Việc phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước là rất cần thiết nhằm phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước theo quy định của pháp luật và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động KH&CN./.

Phạm Danh Tướng