Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2023)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Quản lý CN - ATBXHN

Thông báo về việc nộp, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn, bức xạ và hạt nhân

Ngày đăng : 04/03/2021
Tác giả :
A+ A- In

Thực hiện Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (có hiệu lực từ ngày 01/02/2021). Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, đơn vị có sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Tạm dừng tiếp nhận thủ tục đề nghị phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Theo quy định tại khoản h, Điều 5 và Điều 36 của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ, trường hợp sử dụng nguồn phóng xạ Nhóm 1, Nhóm 2 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BKHCN về An toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ thuộc trường hợp phải đề nghị phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế không cần phải phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở. Do đó, Sở Khoa học và Công nghệ tạm dừng tiếp nhận thủ tục phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Tuy nhiên đơn vị sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế vẫn phải lập Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở theo mẫu quy định tại mục số III, Phần II, Phụ lục II của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ (trường hợp này chủ cơ sở tự xây dựng, phê duyệt Kế hoạch và chịu trách nhiệm đối với các thông tin nêu trong nội dung Kế hoạch) nếu có yêu cầu nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

2. Đối với thủ tục đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ; Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân việc bức xạ; Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế: thành phần hồ sơ đề nghị và các biểu mẫu thực hiện theo quy định cụ thể trong Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ như sau:

- Điều 20: Thủ tục đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

- Khoản 3, Điều 30: Thủ tục gia hạn giấy phép

- Khoản 3, Điều 31: Thủ tục sửa đổi giấy phép

- Khoản 4, Điều 32: Thủ tục bổ sung giấy phép

- Khoản 3, Điều 33: Thủ tục cấp lại giấy phép

- Khoản 2, Điều 34: Thủ tục khai báo

- Khoản 2, Điều 35: Thủ tục cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ

3. Về thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ và xác nhận khai báo bức xạ trên địa bàn tỉnh An Giang. Nội dung này Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tại Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 17/02/2021.

MN

Tài Liệu đính kèm:Tải về