Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ và UBND huyện Châu Thành xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng : 25/06/2021
Tác giả :
A+ A- In

Ngày 24/5/2021, Sở Khoa học và Công nghệ và UBND huyện Châu Thành đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-SKHCN-UBND triển khai Chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ với Huyện ủy Châu Thành giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch) nhằm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành KH&CN, đồng thời phục vụ phát triển KT-XH của huyện Châu Thành giai đoạn 2021-2025. Nội dung Kế hoạch gồm:

(1) Xây dựng mô hình trồng hoa cắt cành nhằm: xây dựng và xúc tiến hình thành làng hoa cắt cành, phục vụ du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. 

(2)  Xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất gạo đạt thương hiệu gạo An Giang nhằm: ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất lúa, gạo thương hiệu An Giang, góp phần nâng cao thu nhập của người dân và doanh nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

 

(3) Xây dựng mô hình thử nghiệm nuôi thương phẩm cá Trèn bầu, Chạch lấu nhằm: phát triển đối tượng nuôi mới, đặc biệt các loài cá bản địa có triển vọng về kinh tế, góp phần phát triển bền vững nghề nuôi thủy sản nước ngọt, đồng thời giúp bảo tồn nguồn gen loài cá bản địa trong điều kiện biến đổi khí hậu. 

 

(4) Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế (theo Quyết định 2338/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh) và nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ) nhằm: hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn, trọng tâm là các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, đổi mới công nghệ, áp dụng các giải pháp hữu ích, nhãn hiệu,... góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương nói riêng và của tỉnh An Giang nói chung.

(5) Hỗ trợ đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ khoa học công nghệ và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho thanh niên khởi nghiệp khát vọng vươn lên nhằm: nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Các nội dung nêu trên được phân kỳ thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 thông qua các nhiệm vụ KH&CN, các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành từ nguồn ngân sách nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Châu Thành và các nguồn hợp pháp khác. Phòng Quản lý khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ) và Phòng Kinh tế - Hạ tầng (UBND huyện Châu Thành) được giao làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Phạm Danh Tướng