Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Sở, Ngành

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày đăng : 01/07/2021
Tác giả :
A+ A- In

Ngày 21/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL). Nghị định gồm 5 chương và 41 điều gồm: Phạm vị điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; giá, phí dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý sử dụng vốn đầu tư công; quản lý sử dụng tài sản công; phân loại mức tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công; xác định mức tự đảm bảo chi thường xuyên; nguồn tài chính của đơn vị; chi thường xuyên giao tự chủ; chi thường xuyên không giao tự chủ và chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; phân phối kết quả tài chính trong năm; nguồn tài chính của đơn vị; …..

- Bổ sung quy định cụ thể nguồn tài chính của đơn vị SNCL theo hướng tách rõ nguồn thu. Cụ thể, nguồn thu hoạt động sự nghiệp gồm:

+ Thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công;

+ Thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoạt động liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công;

+ Thu từ cho thuê tài sản công: Đơn vị thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê tài sản công.

- Bổ sung quy định về tự chủ trong hoạt động liên doanh, liên kết. Đơn vị SNCL được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội. Việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết phải bảo đảm các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Trường hợp liên doanh, liên kết theo hình thức thành lập pháp nhân mới thì đơn vị SNCL thực hiện theo các quy định pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đầu tư, pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan khác. Việc phân chia kết quả của hoạt động liên doanh, liên kết thực hiện theo thỏa thuận trong Hợp đồng liên doanh, liên kết, cụ thể như sau:

+ Đối với hình thức liên doanh, liên kết không thành lập pháp nhân mới: Đơn vị SNCL thực hiện bổ sung toàn bộ kết quả của hoạt động liên doanh, liên kết vào nguồn tài chính của đơn vị có hoạt động liên doanh, liên kết theo đề án liên doanh, liên kết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Đối với hình thức liên doanh, liên kết thành lập pháp nhân mới: số tiền thu được từ kết quả phân chia của hoạt động liên doanh, liên kết sau khi chi trả các chi phí lãi vay, chi phí thuê tài sản đem đi góp vốn (nếu có); phần thu nhập được chia còn lại của đơn vị SNCL được quản lý và sử dụng theo đề án liên doanh, liên kết được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/8/2021. Các văn bản sau sẽ hết hiệu lực thi hành kế từ ngày Nghị định này có hiệu lực như: Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02//2015; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016; Nghị định số 85/2012/NĐ-CP nggày 15/10/2012.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tiếp Thu (nguồn Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021)

Tài Liệu đính kèm:Tải về