Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG 190 NĂM THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn năm 2021-2030

Ngày đăng : 26/10/2022
Tác giả :
A+ A- In

Ngày 31 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1322/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chương trình). Mục tiêu chung giai đoạn 2021-2030 là hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ngày 12 tháng 10 năm 2022 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 nhằm triển khai có hiệu quả và quản lý thống nhất việc thực hiện nhiệm vụ của Chương trình từ Trung ương đến địa phương. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân quản lý, thực hiện và tham gia thực hiện các nhiệm vụ Chương trình và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư quy định rõ việc xác định nhiệm vụ; việc tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện, ký hợp đồng, kiểm tra, điều chỉnh trong quá trình thực hiện và đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Bên cạnh đó, còn quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh và nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao thuộc Chương trình.

Điều khoản chuyển tiếp của Thông tư này quy định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình đã được đăng thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp hoặc tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tiếp tục được áp dụng theo quy định của pháp luật là căn cứ pháp lý để tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước hoặc áp dụng theo quy định tại Thông tư này. Trong trường hợp các quy định, văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Thông tư này có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định nội dung tương ứng tại văn bản quy phạm pháp luật mới.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2022./.

Phạm Văn Cao