Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021

Ngày đăng : 06/07/2021
Tác giả :
A+ A- In

Thực hiện theo Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021 và Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021 (sau đay gọi tắt là Đoàn kiểm tra ISO).

Từ ngày 29/6/2021 – 01/7/2021 Đoàn kiểm tra ISO đã tiến hành kiểm tra thực tế theo Kế hoạch tại 10 cơ quan hành chính cấp tỉnh và 07 cơ quan UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Long Xuyên và huyện Châu Thành về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

Theo quy định tại Điều 36 của Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước. Đoàn thực hiện kiểm tra với nội dung chủ yếu như sau: (1) Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001; (2) Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra ISO đã yêu cầu các đơn vị được kiểm tra cung cấp các hồ sơ liên quan đến 02 nội dung nêu trên như: Chính sách chất lượng; mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2020 của đơn vị và của các phòng, bộ phận trực thuộc; Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của đơn vị và của các phòng, bộ phận trực thuộc năm 2021; Hồ sơ liên quan đến đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo năm 2020; Quyết định công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại đơn vị, …

Thông qua việc kiểm tra tại các đơn vị, Đoàn kiểm tra ISO đánh giá tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh, cũng như ghi nhận những khó khăn và những đề xuất, kiến nghị của đơn vị được kiểm tra khi áp dụng HTQLCL, để kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh thông qua việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 theo Chỉ thị số 2710/CT-UBND ngày 13/9/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang./.

Trung Hiếu