Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Thông tư hướng dẫn Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị đinh số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Ngày đăng : 13/05/2021
Tác giả : - Nguồn: Hoa Lý
A+ A- In

Ngày 26/6/2019 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị đinh số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Thông tư này gồm có 3 chương, 16 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Phạm vi điều chỉnh. Thông tư này quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa (sau đây viết là Nghị định số 43/2017/NĐ-CP), cụ thể như sau:

1. Khoản 5 Điều 3; Điều 4; khoản 2, khoản 4 Điều 7; khoản 1, 3, 6 Điều 12; khoản 3 Điều 14; khoản 1 Điều 16; khoản 5 Điều 17;

2. Khoản 5, 15 Phụ lục I; điểm 2 khoản 1, điểm 3 khoản 2 Phụ lục II; khoản 1 Phụ lục III; điểm 1 khoản 1 Phụ lục IV;

Đối tượng áp dụng thông tư này đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa; cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nội dung và cách ghi nhãn hàng hóa được hướng dẫn tại thông tư này:

- Tại Điều 3. Phân biệt bao bì chứa đựng hàng hóa không phải bao bì thương phẩm với bao bì thương phẩm (khoản 5 Điều 3 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP)

- Tại Điều 4. Vị trí nhãn hàng hóa (Điều 4 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP)

- Tại Điều 5. Ngôn ngữ trình bày trên nhãn hàng hóa (khoản 2, khoản 4 Điều 7 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP)

- Tại Điều 6. Ghi tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa (khoản 1, khoản 3, khoản 6 Điều 12 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP)

- Tại Điều 7. Ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng trên nhãn hàng hoá (khoản 3 Điều 14 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP)

- Tại Điều 8. Ghi thành phần trên nhãn hàng hoá (khoản 1 Điều 16 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP)

- Tại Điều 9. Ghi thông số kỹ thuật, thông tin cảnh báo trên nhãn hàng hoá (khoản 5 Điều 17 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP)

- Tại Điều 10. Ghi nhãn thực phẩm biến đổi gen trên nhã n hàng hoá (khoản 5 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP)

- Tại Điều 11. Ghi nhãn hóa chất gia dụng (khoản 15 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP)

- Tại Điều 12. Ghi định lượng hàng hóa trên nhãn hàng hoá (điểm 2 khoản 1 và điểm 3 khoản 2 Phụ lục 11 ban hành kèm theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP)

- Tại Điều 13. Ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng trên nhãn hàng hoá (khoản 1 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP)

- Tại Điều 14. Ghi thành phần, thành phần định lượng của hàng hóa trên nhãn hàng hoá (điểm 1 khoản 1 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP)

Kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành. Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Thông tư số 14/2007/TT-BKHCN ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 cùa Chính phủ về nhãn hàng hoá hết hiệu lực

Tài Liệu đính kèm:Tải về