Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG (20/8/1888-20/8/2022)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001

Ngày đăng : 29/08/2022
Tác giả :
A+ A- In

Thực hiện theo Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 14/2/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022 và Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022 (sau đay gọi tắt là Đoàn kiểm tra ISO).

Từ ngày 23/8/2022 – 24/8/2022, Đoàn kiểm tra ISO đã tiến hành kiểm tra thực tế theo Kế hoạch tại 12 cơ quan hành chính cấp tỉnh về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

Nội dung kiểm tra được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước. Nội dung kiểm tra chủ yếu như sau: (1) Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001. (2) Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông qua việc kiểm tra tại các đơn vị, Đoàn kiểm tra ISO đánh giá tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 tại các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang, cũng như ghi nhận những khó khăn và những đề xuất, kiến nghị của đơn vị được kiểm tra khi áp dụng HTQLCL, để kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh thông qua việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 theo Chỉ thị số 2710/CT-UBND ngày 13/9/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang./.

Trung Hiếu