Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG (20/8/1888-20/8/2022)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Ngày đăng : 10/08/2022
Tác giả :
A+ A- In

Thực hiện Quyết định số 180/QĐ-SKHCN ngày 04/7/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra ngày 25/7/2022 của Đoàn thanh tra Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kết luận thanh tra số 892/KL-SKHCN ngày 27/7/2022 những nội dung như sau:

- Qua quá trình thanh tra nhận thấy 02 tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn đã chấp hành khá tốt các quy định pháp luật về đo lường như: Luật Đo lường; Nghị định 105/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường; Thông tư số 23/2013/TT- BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Thông tư số 07/2019/TTBKHCN ngày 26/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TTBKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

- 02 tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn cơ bản đáp ứng và phù hợp các điều, khoản được quy định tại Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30/9/2013 về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường như:

+ Đáp ứng về hồ sơ đăng ký, về giấy chứng nhận đăng ký. 02 tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn đã đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và được Tổng cục chỉ định thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo các lĩnh vực đã được chỉ định trong Quyết định.

+ Đáp ứng về Quyết định chỉ định. 02 tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn chấp hành và tuân thủ đúng các lĩnh kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã được chỉ định trong Quyết định.

+ Đáp ứng về yêu cầu đối với chuẩn đo lường đã chứng nhận; về duy trì, bảo quản sử dụng chuẩn đo lường. Các chuẩn đo lường sử dụng để kiểm định, hiệu chuẩn đều được kiểm định, hiệu chuẩn tại các tổ chức Tổng cục được chỉ định và sẵn sàng cho việc thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, các chuẩn được duy trì, bảo quản sử dụng chuẩn đo lường đúng quy định.

+ Các nhân viên thực hiện kiểm định đều được đào tạo, cấp thẻ kiểm định viên đo lường của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

+ Có lưu giữ hồ sơ, biên bản kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định theo quy định, các biên bản kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định phù hợp theo quy định.

+ Có xây dựng và duy trì Hồ sơ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017.

- Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như:

+ Công ty TNHH Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang cần bổ sung Quyết định chứng nhận chuẩn đo lường của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đối với các chuẩn mới bổ sung thay thế các chuẩn cũ đã hư hỏng. Đến ngày 13/7/2022 Công ty đã có Công văn số 04/CV-ĐLAG gởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng về việc chứng nhận thiết bị chuẩn đo lường để kiểm định phương tiên đo và đồng gởi cho Thanh tra Sở và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng để biết.

+ Trung tâm Thí nghiệm điện An Giang cần kiểm soát các thông tin trên giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn tránh sự nhầm lẫn về thời hạn hiệu lực của thiết bị.

Giám đốc Sở yêu cầu Công ty TNHH Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang bổ sung Quyết định chứng nhận chuẩn đo lường của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đối với các chuẩn mới bổ sung thay thế các chuẩn cũ đã hư hỏng trong thời gian sớm nhất; Đề nghị Công ty tạm ngừng sử dụng các chuẩn chưa được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận chuẩn đo lường; Đồng thời, yêu cầu 02 tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn đã được thanh tra chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về đo lường. Đặc biệt là việc sử dụng chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn đúng quy định; thường xuyên duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025: 2017; thực hiện quản lý, lưu trữ hồ sơ kiểm định, hiệu chuẩn đảm bảo khoa học./.

Tiếp Thu (Nguồn Kết luận 892/KL-SKHCN ngày 27/7/2022)