Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Sở, Ngành

Ra mắt Trang thông tin điện tử vận động ủng hộ kinh phí, nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19: vandongxahoi. mattran.org.vn

Ngày đăng : 30/09/2021
Tác giả :
A+ A- In

Để vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vừa ra mắt Trang thông tin điện tử tại địa chỉ : vandongxahoi.mattran.org.vn.

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tổ chức vận động quyên góp phòng, chống dịch covid-19, Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã xây dựng Trang thông tin điện tử của Tiểu ban với địa chỉ: vandongxahoi.mattran.org.vn để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chăm lo hỗ trợ Nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang vừa có Công văn số 476-CV/BTGTU ngày 24/9/2021 giới thiệu về Trang thông tin điện tử của Tiểu ban vận động và huy động xã hội, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại địa chỉ:vandongxahoi.mattran.org.vn tới đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tâng lớp nhân dân trong tỉnh. 

Thanh Tùng