Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Sở, Ngành

Triển khai Đề án xây dựng CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng : 24/02/2023
Tác giả :
A+ A- In

Đây là nội dung tại Công văn 639/BNV-VP ngày 21/02/2023 về triển khai Quyết định 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành và địa phương (BNĐP) tổ chức cập nhập dữ liệu, xác thực thông tin về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thuộc phạm vi quản lý của mình và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về CBCCVC, cụ thể như sau:

- Đối với BNĐP đã có phần mềm hoặc CSDLQG về CBCCVC:

+ Có trách nhiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu những trường thông tin hiện có trong phần mềm quản lý CBCCVC với CSDLQG do Bộ Nội vụ quản lý thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) hoặc kết xuất dữ liệu để cập nhật vào CSDLQG, hoàn thành trước ngày 10/3/2023.

+ Tổ chức nâng cấp phần mềm quản lý CBCCVC đáp ứng đủ 109 trường thông tin, cập nhật dữ liệu đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG thông qua Nền tảng NDXP, hoàn thành trước ngày 30/4/2023…

- Đối với BNĐP chưa có phần mềm hoặc CSDLQG về CBCCVC:

+ Có trách nhiệm sử dụng thí điểm phần mềm quản lý CBCCVC do Tập đoàn VNPT hỗ trợ (thời gian hỗ trợ hết năm 2023) để tổ chức cập nhật đủ 109 trường dữ liệu về CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý để đảm bảo dữ liệu “Đúng - Đủ - Sống” và gửi về Bộ Nội vụ để cập nhật vào CSDLQG về CBCCVC, hoàn thành trước ngày 30/5/2023.

+ Bộ Nội vụ có trách nhiệm đối khớp, xác thực, làm sạch các trường dữ liệu theo quy định với CSDLQG về dân cư và đồng bộ lại dữ liệu với BNĐP để quản lý và sử dụng, hoàn thành trước ngày 30/6/2023...

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 639/BNV-VP ngày 21/02/2023.

T.Tùng (nguồn Công văn 639/BNV-VP ngày 21/02/2023)