Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Sở, Ngành

Xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng : 08/03/2023
Tác giả :
A+ A- In

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 05/KH-HĐND ngày 24/02/2023 về việc tổ chức kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo kế hoạch, Kỳ họp diễn ra vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, biểu quyết thông qua đối với các nội dung tờ trình quan trọng do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp, cụ thể như:

Tờ trình ban hành Nghị quyết ban hành Quy định mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu y tế - dân số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; Tờ trình ban hành Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế - dân số trên địa bàn tỉnh An Giang; Tờ trình ban hành Nghị quyết về Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương; Tờ trình ban hành Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; Tờ trình ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 chưa giải ngân hết sang thực hiện và giải ngân năm 2023; Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh).

Tờ trình ban hành Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thuộc nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số nội dung thành phần Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình ban hành Nghị quyết về Quy định mức hỗ trợ cho cơ sở giáo dục mầm non độc lập, giáo viên mầm non, trẻ em mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang; Tờ trình ban hành Nghị quyết về Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh An Giang; Tờ trình ban hành Nghị quyết bổ sung danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh;  Tờ trình ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh An Giang.

Qua đó, để đảm bảo nội dung kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị chu đáo và gửi các tờ trình, dự thảo nghị quyết, các văn bản có liên quan về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định để phục vụ các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra. Đồng thời lưu ý, đối với các tờ trình do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân xem xét, ra nghị quyết phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020./

(Nguồn: Kế hoạch số 05/KH-HĐND ngày 24/02/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh)

 Vũ Hùng