Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Sở, Ngành

Thi đua “An Giang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

Ngày đăng : 22/08/2021
Tác giả :
A+ A- In

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã chủ động, kịp thời thực hiện các biện pháp để phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh, đặc biệt là việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ bước đầu đã thu được nhiều kết quả tích cực, tình hình dịch bệnh trong tỉnh vẫn đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, hiện nay biến chủng mới Delta với khả năng lây nhiễm nhanh hơn, nguy hiểm hơn đã xuất hiện tại một số địa phương trong tỉnh, gây tổn hại lớn về sức khỏe và tính mạng của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và mọi mặt của đời sống xã hội. Dịch bệnh có thể còn kéo dài và đang đặt ra nhiều thách thức lớn cho chúng ta. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Ngày 19 tháng 8 năm 2021 UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 532/KH-UBND về thi đua “An Giang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Nhằm mục đích phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân; Tổ chức phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, động viên các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân tích cực, chủ động tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, cũng yêu cầu phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Về nội dung thi đua đã đề ra 04 nội dung chủ yếu sau:

- Thi đua triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát tốt dịch Covid-19. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị trong công tác chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống đại dịch.

- Thi đua đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và lực lượng tuyến đầu chống dịch; tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động vượt qua khó khăn trong đại dịch.

- Thi đua giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch lợi dụng tình hình đại dịch để gây rối, chống phá.

- Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu, tin tưởng, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Về hình thức khen thưởng gồm: Huân chương Lao động; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giấy khen của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Về Tiêu chuẩn khen thưởng:

- Đối với Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (sau khi có hướng dẫn của Trung ương).

- Đối với Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Để tặng thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch hoặc có đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết; có ý tưởng sáng tạo; tham gia tình nguyện, tuyên truyền, cổ vũ, trợ giúp góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Đối với Giấy khen của thủ trưởng các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Để tặng thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tiễn công tác phòng, chống dịch tại đơn vị, địa phương, để xem xét, quyết định khen thưởng cho phù hợp.

T.Tùng

(Nguồn Kế hoạch số 532/KH-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh An GIang)