Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022, SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ AN GIANG KÍNH CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NĂM MỚI AN KHANG, THỊNH VƯỢNG VÀ ĐẠT NHIỀU THẮNG LỢI!

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Kết quả thực hiện pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 2015-2020 tại Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày đăng : 04/01/2022
Tác giả :
A+ A- In

Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ luôn xác định công tác công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, chủ động, tích cực nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác thanh tra được thực hiện thường xuyên, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục; tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ không nhiều, chủ yếu tập trung trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu và tên thương mại.

1. Việc tổ chức thực hiện công tác thanh tra hành chính

Tổ chức Thanh tra về hành chính và PCTN: 07 Đoàn. Công tác thanh tra được thực hiện bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, kịp thời, không xảy ra phản ánh, khiếu nại, tố cáo hoặc tiêu cực trong suốt quá trình triển khai thực hiện thanh tra. Các cuộc thanh tra được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra đều được các đối tượng thanh tra hợp tác, chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu của Đoàn thanh tra. Các Đoàn thanh tra có phân công công chức giám sát hoạt động Đoàn thanh tra. Kết quả không phát hiện vi phạm.

2. Việc tổ chức thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành Tổng số quyết định ban hành: 57; Tổng số tiền xử phạt: 511.784.740 đồng

3. Thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo

- Công tác tiếp công dân

Bố trí trụ sở tiếp công dân có diện tích khoản 20m2, có trang bị bàn ghế tiếp công dân, có ban hành nội quy và quy chế quy chế tiếp công dân, đồng thời mở sổ sách theo dõi quá trình tiếp công dân.

Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ 01 ngày trong tháng và phân công công chức thuộc Thanh tra Sở chịu trách nghiệm tiếp công dân thường xuyên các ngày trong tuần. Công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân đã được bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kết quả trong kỳ tiếp 22 lượt.

- Công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn: Trong kỳ tiếp nhận 32 đơn kiến nghị phản ánh. Kết quả xử lý đơn: Số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền: 05; Số lượng văn bản đôn đốc việc giải quyết: 08; Số đơn trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền: 01; Số đơn thuộc thẩm quyền: 23; Số đơn lưu do đơn trùng lắp: 2.

Phần lớn các đơn thư kiến nghị, phản ánh xuất phát từ các tranh chấp về quyền và lợi ích của các chủ thể sở hữu công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nên trong thời gian qua không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài vượt cấp.

4. Thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN)

- Thường xuyên lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong các cuộc họp tại cơ quan và các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm.

- Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán NSNN hằng năm tại đơn vị luôn luôn chính xác, trung thực và căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện phải được sử dụng đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

- Hàng năm, sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính lập biên bản thảo luận phân bổ dự toán. Sau khi được Sở Tài chính thống nhất sẽ phân bổ dự toán cho các đơn vị đúng thời gian quy định.

- Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đều kiểm tra quyết toán kinh phí của các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền. Sau khi quyết toán các đơn vị trực thuộc sẽ tổng hợp báo cáo về Sở Tài chính đúng thời gian quy định. Trên cơ sở góp ý của Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ chấn chỉnh những khoản chi không phù hợp để thực hiện tốt hơn cho năm sau.

5. Kết quả thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của Nghị định 78/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ

- Việc triển khai tổ chức thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập các năm trong kỳ thanh tra: Văn phòng sở lập và tham mưu Giám đốc Sở phê duyệt danh sách các đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; thời gian triển khai; thu nộp, lưu giữ, quản lý, khai thác sử dụng bản kê khai tài sản thu nhập theo đúng hướng dẫn của Thanh tra tỉnh.

- Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập: Niêm yết tại cơ quan.

- Việc xác minh tài sản, thu nhập (nếu có): Không có.

- Việc xử lý kỷ luật hành chính đối với người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực: Không có.

- Việc xử lý trách nhiệm đối với người vi phạm các quy định về tổ chức, thực hiện kê khai tài sản, thu nhập: Không có.

- Việc thực hiện chế độ báo cáo về kê khai tài sản, thu nhập: Báo cáo về Thanh tra tỉnh theo đúng quy định.

Nhìn chung, trong những năm qua Sở Khoa học và Công nghệ luôn quan tâm và thực hiện tốt pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Từ đó, công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng luôn được thực hiện đúng với quy định pháp luật; cán bộ, công chức, viên chức gươn mẫu chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Do đó, trong kỳ báo cáo không phát hiện vụ việc sai phạm./.