Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2023 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh

Ngày đăng : 03/01/2023
Tác giả :
A+ A- In

Căn cứ Quyết định số 3029/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang đến năm 2025 (Chương trình), Sở Khoa học và Công nghệ đã phát hành Thông báo số 1705/TB-SKHCN ngày 21/12/2022 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2023 thuộc Chương trình với nội dung như sau:

1. Yêu cầu đối với nội dung đề xuất  

1.1. Các nhiệm vụ KH&CN đề xuất phải bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII và các Nghị quyết về phát triển kinh tế vùng của Bộ Chính  trị… theo hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn  minh"; các nội dung đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3029/QĐ-UBND nhằm góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường nông thôn; nâng cao chất lượng đời sống của người dân; thúc đẩy liên kết giữa các địa phương trong tỉnh, tập trung vào các nội dung (chi tiết xem tại các khoản 1, 2 và 4 mục II Điều 1 Quyết định số 3029/QĐ-UBND): 

a) Nghiên cứu hoàn thiện và đổi mới cơ chế, chính sách, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

b) Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn bền vững: (1) Nghiên cứu phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; (2) Nghiên cứu giải pháp xây dựng làng đáp ứng an ninh nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo đảm phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; (3) Nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, kiến trúc cảnh quan trong xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc thù của địa phương và gắn với quá trình đô thị hóa; (4) Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển hạ tầng nông thôn bền vững, phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm văn hóa, kinh tế - xã hội của các địa phương; (5) Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; giải pháp chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cộng đồng; (6) Nghiên cứu giải pháp bảo vệ môi trường nông thôn trong xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa; chú trọng đến thu gom và xử lý rác thải rắn, chất thải nhựa, nước thải sinh hoạt và làng nghề; (8) Nghiên cứu giải pháp phát triển hạ tầng thương mại, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistics phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa, giải pháp tăng cường áp dụng các chứng nhận chất lượng trong sản xuất và thương mại nông sản.

c) Thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức xã hội và quảng bá thành tựu KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới.

1.2. Các nhiệm vụ KH&CN đề xuất phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, trực tiếp giải quyết những vấn đề cấp thiết gắn với tính đặc thù và phù hợp với điều kiện của tỉnh, của các các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, người dân tham gia thực hiện; có tính khả thi cao, huy động tối đa các nguồn lực xã hội cùng tham gia; phù hợp để ứng dụng và nhân rộng trong thực tiễn. 

1.3. Ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ KH&CN tại các địa bàn đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh và quốc phòng. Đồng thời, ưu tiên thực hiện các nội dung liên quan đến các lĩnh vực về sử dụng phụ phẩm là tài nguyên tái tạo, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng kinh tế số trong nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế  nông thôn; … đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tạo hiệu ứng lan tỏa. 

1.4. Có khả năng huy động các tổ chức hoạt động KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, nhà khoa học trong nước và nước ngoài; huy động được nguồn kinh  phí của địa phương, doanh nghiệp, kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện. 

1.5. Các nhiệm vụ KH&CN đề xuất thực hiện tránh trùng  lặp, chồng chéo với những nhiệm vụ thuộc các chương trình KH&CN cấp quốc gia khác đang thực hiện, nhất là các nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình đã được triển khai trong giai đoạn trước.  

1.6. Sản phẩm của nhiệm vụ KH&CN phải có đơn vị tiếp nhận, có địa chỉ ứng dụng và có khả năng áp dụng rộng rãi để phục vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh và địa phương. 

2. Phân cấp nhiệm vụ KH&CN

a) Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Những vấn đề KH&CN cần được giải quyết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển KH&CN của tỉnh, có tính liên ngành, tác động đến nhiều địa phương trong tỉnh.

b) Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: Những vấn đề KH&CN cần được giải quyết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển KH&CN ở các sở, ban, ngành tỉnh; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố.

3. Đề xuất của tổ chức hoặc cá nhân cần thể hiện đầy đủ các nội dung của biểu mẫu theo Phụ lục đính kèm

4. Thời gian nhận đề xuất: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/02/2023.

Văn bản đề xuất vui lòng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang (qua Phòng Kế hoạch – Tài chính) và đồng thời gửi kèm file đề xuất (định dạng *.docx) qua địa chỉ email: sokhcn@angiang.gov.vn hoặc pdtuongag@gmail.com để thuận lợi cho việc tổng hợp và đề phòng thất lạc.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang (269A Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang; điện thoại: 0296.3856.363)./.

Phạm Danh Tướng

Tài Liệu đính kèm:Tải về