Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ với 11 Huyện, Thị, Thành ủy giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng : 23/11/2021
Tác giả :
A+ A- In

Từ đầu năm 2021, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức làm việc với cấp ủy 11 huyện, thị xã, thành phố về chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 nhằm đẩy mạnh hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ và UBND huyện, thị xã, thành phố đã ký kết Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ và 11 Huyện, Thị, Thành ủy giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Kế hoạch). Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành KH&CN, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

Một số nhóm nội dung nhiệm vụ/hoạt động chính của Kế hoạch gồm: (1) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong quy hoạch, sản xuất, chế biến tập trung vào 08 nhóm sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm chủ lực của tỉnh và đặc sản địa phương, gắn với phát triển du lịch; (2) Xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa của các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn; (3) Hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, đổi mới công nghệ, các giải pháp hữu ích; (4) Hỗ trợ nâng cao nhận thức, năng lực về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho CBCC-VC ngành KH&CN và thanh niên ở địa phương; (5) Khảo sát, đánh giá các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả ở các địa phương để tổ chức nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Tổng cộng có 65 nhiệm vụ/hoạt động; trong đó có: 53 nhiệm vụ thực hiện từ năm 2021 (chiếm 81.5%), 05 nhiệm vụ thực hiện trong năm 2021 (chiếm 7,7%). Hiện tại, hầu hết các nhiệm vụ/hoạt động được phân kỳ thực hiện năm 2021 và bắt đầu thực hiện từ năm 2021 đã được các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, một số kết quả cụ thể đạt được như sau:

(1) Đề xuất thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia “Xây dựng bảo tàng ảo/số hóa 3D các hiện vật khai quật được tại khu di tích văn hóa Óc Eo”: Năm 2019, đã đề xuất đề tài, dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0, tuy nhiên chưa được phê duyệt. Đang tiếp tục thực hiện các hồ sơ đề xuất lại.

(2) Phối hợp phát triển quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm đường thốt nốt Tịnh Biên và cây chúc Thất Sơn: Đã hướng dẫn và đang hỗ trợ huyện xây dựng kế hoạch triển khai dự án xây dựng, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển NHTT đối với sản phẩm đường thốt nốt Tịnh Biên.

(3) Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Bắp bao tử: Đã hướng dẫn, hỗ trợ huyện xây dựng kế hoạch triển khai dự án xây dựng, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển NHTT đối với sản phẩm bắp bao tử Chợ Mới.

(4) Xây dựng mô hình tưới bằng năng lượng mặt trời cho vườn cây ăn trái trên triền núi: Đã triển khai lắp đặt tại HTX Bến Bà Chi - hộ Ông Bùi Văn Quí, ấp Trung An, Lê Trì, Tri Tôn, An Giang (đang thu thập số liệu để viết báo cáo kết quả thực hiện mô hình).

(5) Hỗ trợ xây dựng làng sản xuất giống cây rau màu, hoa, kiểng: Đang xây dựng dự án từ chương trình nông thôn miền núi của Bộ KH&CN để xin kinh phí thực hiện cho 5 huyện trong đó có huyện Chợ Mới.

(6) Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế; nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Đã thông tin đến UBND huyện, thị xã, thành phố Quyết định số 2338/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh An Giang; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 573/KH-UBND ngày 28/9/2021 về việc triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang; khảo sát và tổng hợp nhu cầu nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (có 12 doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ).

(7) Hỗ trợ đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ khoa học công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên khởi nghiệp, khát vọng vươn lên: Đang lập kế hoạch đào tạo online (dự kiến đầu tháng 12/2021 sẽ tổ chức mở lớp).

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước phân bổ hằng năm cho Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện, thị xã, thành phố và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Phòng Quản lý khoa học hoặc Phòng Quản lý chuyên ngành (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) và Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng (thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố) được giao làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương./.

Phòng Kế hoạch tài chính – Sở Khoa học và Công nghệ An Giang