Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Xây dựng nông thôn mới
(03/05/2018)

Sau gần 07 năm triển khai thực hiện Chương trình, với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự chung sức của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp chính quyền và sự hưởng ứng của nhân dân, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại An Giang đã đạt được nhiều kết quả nhất định. Nông nghiệp phát triển khá theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước gắn với nhu cầu thị trường; năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp được nâng lên, thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước ngày càng mở rộng.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp. Đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn được cải thiện; công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt được kết quả quan trọng; cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện. Nhiều địa phương đã tích cực, chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nhân dân, tập trung huy động nhiều nguồn lực triển khai Chương trình. Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở được nâng lên, dân chủ được phát huy; an ninh - chính trị, trật tự xã hội địa bàn nông thôn được giữ vững; niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy đảng, chính quyền được củng cố, nâng lên.

Công tác tuyên truyền, quán triệt về xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành triển khai thường xuyên, liên tục đến từng địa bàn dân cư. Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng với phương châm giúp người dân “dễ hiểu, dễ thấy dễ làm và sẵn sàng đóng góp trí tuệ, công sức, vật chất tham gia xây dựng nông thôn mới”, tuyên truyền vận động nhân dân “Chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng nhiều hình thức để vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới đem lại hiệu quả tích cực, góp phần vào thành công chung của công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Tính đến ngày 31/12/2017, toàn tỉnh đã có 33/119 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” (chiếm 27,32%), 7 xã đạt 15-18 tiêu chí, 44 xã đạt 10-14 tiêu chí, 34 xã đạt 5-9 tiêu chí; bình quân toàn tỉnh đạt 12,9 tiêu chí/xã và không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí, trong đó:

Năm 2017: có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí nông thôn mới của Quyết định 3379/QĐ-UBND ngày 28/11/2016.

Giai đoạn 2011-2016: có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí nông thôn mới của Quyết định 2361/QĐ-UBND ngày 15/11/2013.

Đối với 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2016, thời gian qua các địa phương đã tiếp tục rà soát, cập nhật đánh giá theo bộ tiêu chí mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân tiếp tục tham gia, duy trì nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đạt theo quy định mới. Tuy nhiên, theo báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố cập nhật đánh giá theo bộ tiêu chí mới, đến cuối năm 2017, chỉ có 06/21 xã giữ vững, duy trì nâng chất theo bộ tiêu chí mới.

Nhìn chung, năm 2017 là năm đầu tiên điều chỉnh Bộ tiêu chí xã nông thôn mới của tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020 có nhiều tiêu chí, chỉ tiêu thay đổi dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, nhiều địa phương còn lúng túng trong quá trình xác định đánh giá mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới của xã. Một số chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt nhưng khó giữ vững như thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng an ninh…

Sau khi được công nhận đạt chuẩn một số địa phương có biểu hiện thỏa mãn với kết quả đạt được, thiếu sự tập trung, không tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện việc duy trì, giữ vững và nâng chất mức độ đạt chuẩn các tiêu chí; điển hình như xã Tân Hòa - huyện Phú Tân (đạt 15 tiêu chí), Vĩnh Thành - huyện Châu Thành (14 tiêu chí).

Một số xã đã được công nhận nhưng chỉ tiêu, tiêu chí còn thiếu bền vững, dễ biến động như: bảo hiểm y tế, hộ nghèo, cảnh quan, môi trường…

Theo ông Trần Anh Thư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối tỉnh cho biết, trong tổng số 33 xã nông thôn mới, hiện chỉ có 18 xã giữ vững phong trào (gồm 12 xã nông thôn mới năm 2017 và 6 xã nông thôn mới năm 2011-2016), 15 xã chưa đạt theo bộ tiêu chí mới do một số nội dung tiêu chí, chỉ tiêu hoàn toàn mới và một số nội dung tiêu chí, chỉ tiêu có mức quy định tăng cao và danh mục trường học ở các xã phần lớn chưa hoàn thành khi được công nhận do công tác chuẩn bị đầu tư, công tác đấu thầu, bố trí vốn...

Để khắc phục các vấn đề trên, Ban Chỉ đạo tỉnh đề ra các giải pháp chủ yếu như:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn nhằm biểu dương, khích lệ tập thể, cá nhân, tạo sự lan tỏa trong nhân dân, cộng đồng và xã hội; khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Các địa phương cần xây dựng kế hoạch sử dụng đúng mục đích, thường xuyên duy tu, bảo dưỡng để phát huy hết công năng của công trình đã được đầu tư trên địa bàn, tránh việc sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí.

Xem xét bổ sung nguồn vốn ngân sách tỉnh cho các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới đối với 13 xã giai đoạn 2011-2015 để thực hiện công tác duy tu, bảo trì cho các công trình, đảm bảo nâng cao hiệu quả của hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã.

Tổ chức phát động phong trào xây dựng nông thôn mới đi vào thực chất; củng cố và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đi vào chiều sâu để người dân nhận thức được việc thực hiện duy trì theo bộ tiêu chí là quyền và lợi ích của chính bản thân các hộ gia đình; từ đó mới đảm bảo đạt các chỉ tiêu như: bảo hiểm xã hội, an toàn thực phẩm, môi trường một cách bền vững.

Đồng thời tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư vào nông nghiệp, gắn kết với nông dân thực hiện mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sự phát triển bền vững các loại hình hợp tác, tiền đề để xây dựng các chuỗi liên kết thật sự bền chặt, cùng chia sẽ lợi nhuận và rủi ro; giúp củng cố tiêu chí về tổ chức sản xuất và tăng thu nhập bền vững cho người nông dân.

Bên cạnh đó tăng cường công tác phối hợp giữa Ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể với Ủy ban nhân dân các xã trong công tác triển khai, thực hiện. Chú trọng phân công từ cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội đảm nhận từng công việc cụ thể trong thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng từng tiêu chí. Rà soát nguyên nhân chủ quan, khách quan trong việc duy trì và nâng chất các tiêu chí; đề xuất khen thưởng, phê bình trách nhiệm người đứng đầu cấp Ủy, chính quyền các cấp trong việc tổ chức thực hiện. Chú trọng bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Trong thời gian tới, An Giang tiếp tục tiếp tục đổi mới và tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới: Nâng cao chất lượng các hình thức thông tin, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; chú trọng tuyên truyền các gương tiêu biểu, điển hình, những cách làm hay, sáng tạo trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới, nhất là các tiêu chí liên quan trực tiếp đến người dân theo hướng các xã đạt chuẩn nông thôn mới cần tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng tiêu chí theo Bộ tiêu chí hiện hành; các xã điểm nông thôn mới cần đảm bảo chất lượng tiêu chí đạt, không chạy theo thành tích, không để nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

Tập trung nguồn lực đầu tư, hỗ trợ từ các nguồn vốn, các chương trình, dự án, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản các danh mục như giao thông, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa xã, ấp… của các xã kế hoạch đạt chuẩn năm 2018. Ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, các chương trình, dự án của tỉnh, huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư phát triển cho các xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, kinh tế nông thôn để tăng thu nhập nông thôn một cách bền vững; trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án “Mỗi vùng một sản phẩm”, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng dự án liên kết sản xuất với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông sản, gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Đẩy mạnh chuyển dịch tái cơ cấu gắn với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập cho người dân bền vững. Tập trung phát triển những sản phẩm nông nghiệp có lợi thế so sánh gắn với chế biến theo hướng công nghiệp, hiện đại. Sớm hình thành các doanh nghiệp vừa và nhỏ nông thôn nhằm thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển, tạo thu nhập ổn định cho người dân nông thôn.

Tiếp tục đa dạng hóa các nguồn vốn để thực Chương trình; thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch; phát huy vai trò chủ thể của người dân và nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện của các Ban ấp trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Chú trọng công tác bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp, an toàn; tăng cường xử lý triệt để các hoạt động gây ô nhiễm và suy thoái môi trường.

Đồng thời, biểu dương, kiểm điểm phê bình trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu các cấp…/.

 

                                                                                     Nguyễn Hùng

Trang1 trong 1

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn