Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Khoa học công nghệ trong nước
(17/10/2018)

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 phê duyệt Đề án “phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, từ năm 2018 đến năm 2020, hoàn thiện và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu về nhiệm vụ khoa học và công nghệ;  Tích hợp và đưa vào sử dụng các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ sau: Công bố khoa học và công nghệ trong nước, công bố quốc tế của các tác giả Việt Nam; chỉ số trích dẫn khoa học; thông tin sở hữu trí tuệ v.v...;  Bổ sung tập trung một số nguồn tin khoa học và công nghệ quốc tế cốt lõi cho tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp quốc gia, một số tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục đại học và các cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Đáp ứng cơ bản nhu cầu khai thác, sử dụng các nguồn tin khoa học và công nghệ ở các cấp, các ngành và các lĩnh vực, phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, gắn liền khoa học và công nghệ với sản xuất, kinh doanh; giai đoạn năm 2025 đến năm 2030 sẽ hệ thống hoá, tích hợp đầy đủ và vận hành đồng bộ các nguồn tri thức trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ để phục vụ công chúng; …

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là: (1). Xây dựng và phát triển các nguồn tin khoa học và công nghệ trong nước; (2) Bổ sung, mua quyền truy cập các nguồn tin khoa học và công nghệ của nước ngoài; (3) Chia sẻ và khai thác các nguồn tin khoa học và công nghệ; (4) Bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước, kết hợp đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực xã hội, nhất là từ doanh nghiệp để phục vụ phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ; (5) Nâng cao năng lực cho các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của Thư viện khoa học và công nghệ quốc gia để trở thành trung tâm hàng đầu của cả nước về hệ thống thông tin khoa học và công nghệ.

Kinh phí thực hiện đề án: Ngân sách nhà nước dành cho khoa học và công nghệ hằng năm cấp cho Bộ Khoa học và Công nghệ: Bổ sung tập trung các nguồn tin khoa học và công nghệ cốt lõi của nước ngoài; xây dựng và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; triển khai các hoạt động truyền thông, đào tạo, tập huấn; phát triển thư viện số, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của Thư viện khoa học và công nghệ quốc gia.  Ngân sách nhà nước cấp cho các bộ, ngành, địa phương: Xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ đặc thù của bộ, ngành, địa phương và nâng cao năng lực tổ chức đầu mối thông tin khoa học và công nghệ. Các nguồn kinh phí khác: Nguồn vốn doanh nghiệp, tài trợ, viện trợ và nguồn huy động hợp pháp khác để phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ.

Qua đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ Chủ trì phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung của Đề án.

HT 

 

Trang1 trong 10
2
trong 10
3
trong 10
4 trong 10
5 trong 10
6 trong 10 7 trong 10 8 trong 10 9 trong 10 10 trong 10

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn