Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Đơn vị trực thuộc
(25/11/2016)

Địa chỉ: Số 269A, Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang ĐT: (0296)3857431 - Fax: (0296)3857607 E-mail: cctcdlcl@angiang.gov.vn Phụ trách: Ông Hứa Hoàng Thảo (Chi cục trưởng) Điện thoại: 090 393 70 05

a. Chức năng:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) là cơ quan trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ do Ủy ban Nhân dân tỉnh ký quyết định thành lập, có chức năng giúp Giám đốc Sở KHCN thực hiện quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá ở tỉnh An Giang theo quy định của pháp luật. Chi cục TCĐLCL có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở KHCN, chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

            b. Nhiệm vụ:

Chi cục có các  nhiệm vụ và quyền hạn sau :  

1/ Nghiên cứu đề xuất để Giám đốc Sở KHCN  trình Chủ tịch UBND tỉnh các văn bản cụ thể hoá các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương; 

2/ Xây dựng nhiệm vụ, chương trình, quy hoạch và kế hoạch phát triển hoạt động tiêu chuẩn hoá, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương để Giám đốc Sở KHCN trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, ban hành; 

3/ Hướng dẫn và tổ chức thi hành các văn bản qui phạm pháp luật, các chương trình, qui hoạch, kế hoạch hoạt động về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương. Hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh;

4/ Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành, xây dụng tiêu chuẩn cơ sở tại địa phương;

5/ Tổ chức thực hiện việc kiểm định phương tiện đo trong lĩnh vực và phạm vi được công nhận, xây dựng và quản lý mạng lưới kiểm định phương tiện đo đáp ứng yêu cầu của địa phương;  

6/ Tổ chức, quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa, công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn và các biện pháp quản lý khác theo phân công, phân cấp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; 

7/ Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn hàng hoá lưu thông trên thị trường và hàng hoá xuất nhập khẩu, xử lý vi phạm và hướng dẫn xử lý các tranh chấp về  chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa tại địa phương theo phân công, phân cấp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và quy định của pháp luật;  

8/ Tổ chức đánh giá, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, lưu thông trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của quản lý Nhà nước. Quản lý hoạt động các tổ chức dịch vụ kỹ thuật được chỉ định phục vụ công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo phân công, phân cấp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; 

9/ Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương;

10/ Tư vấn, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương;

11/ Phối hợp thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa  trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ  quan Nhà  nước có thẩm quyền;

12/ Thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật;

13/ Quản lý, tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật;

14/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở KHCN.

Trang1 trong 1

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn