Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 

Khoa học
Skip portlet Portlet Menu

CĂN CỨ PHÁP LÝ

***

1. Quyết định số 3655/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12  năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.

2. Quyết định số 2065/QĐ-UBND  ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

3. Quyết định số 2484/QĐ-UBND  ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

4. Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

5. Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang;

6. Quyết định sô 2789/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.

7. Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 09 tháng 07 năm 2019 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.

8. Quyết định sô 2139/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9  năm 2019 của UBND tỉnh An Giang về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính An Giang.

9. Quyết định sô 2489/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10  năm 2020 của UBND tỉnh An Giang về công bố Danh mục thủ tục hành chính thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

10. Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh An Giang về Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.

11. Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh An Giang về Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.

12. Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh An Giang về Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

13.Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh An Giang về Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

14.Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2022 của UBND tỉnh An Giang về Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

15.Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 20 tháng 06 năm 2022 của UBND tỉnh An Giang về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

16.Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 13 tháng 07 năm 2022 của UBND tỉnh An Giang về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

17.Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 31 tháng 08 năm 2022 của UBND tỉnh An Giang về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

18.Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 29 tháng 06 năm 2023 của UBND tỉnh An Giang về Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

19.Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 04 tháng 08 năm 2023 của UBND tỉnh An Giang về Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ.

20.Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 31 tháng 08 năm 2023 của UBND tỉnh An Giang về Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

21.Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 06 tháng 09 năm 2023 của UBND tỉnh An Giang về Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ (Thay thế Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 13 tháng 07 năm 2022 của UBND tỉnh).

22.Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 27 tháng 09 năm 2023 của UBND tỉnh An Giang về Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

23.Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh An Giang về Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

24. Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh An Giang về Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

 

25. Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh An Giang về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang

26. Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh An Giang về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn