Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Căn cứ pháp lý

Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang

Ngày đăng : 02/08/2017
Tác giả :
A+ A- In

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 

1. Quyết định số 3655/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12  năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.

2. Quyết định số 2065/QĐ-UBND  ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giangvề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

3. Quyết định số 2484/QĐ-UBND  ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

4. Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

5. Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang;

6. Quyết định sô 2789/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.

7. Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 09 tháng 07 năm 2019 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.

8. Quyết định sô 2139/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9  năm 2019 của UBND tỉnh An Giang về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính An Giang.

9. Quyết định sô 2489/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10  năm 2020 của UBND tỉnh An Giang về công bố Danh mục thủ tục hành chính thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

10. Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh An Giang về Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.

11. Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh An Giang về Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.

12. Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh An Giang về Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.