Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tuyền truyền pháp luật

Tuyên truyền pháp luật

Ngày đăng : 19/09/2017
Tác giả :
A+ A- In

Tuyên truyền pháp luật

1. Thông tư số  03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2016 quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật\

2. Công văn số 652/HĐPL ngày 20/6/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL về việc phát động cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”

3. Kế hoạch số 79/KH-HĐPH ngày 4/6/2018 về Tổ chức cuộc thi "Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”.

4.Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị

5. Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm, 1984

6. Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

7. Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang

8. Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

9. Cung cấp thông tin về chủ quyền và tuyên truyền phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam

10. Bộ Tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

11. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ ban hành  về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

12. Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngà 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

13. Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ  Về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường

14. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

15. Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

16. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

17. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.