Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Khoa học công nghệ trong nước
(28/06/2018)

Ngày 15/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1387/QĐ-UBND phê duyệt đề tài Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành nông nghiệp và du lịch tỉnh An Giang nhằm mục tiêu xác định thực trạng nguồn nhân lực và đề xuất nhóm giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành nông nghiệp và du lịch tỉnh An Giang.

Đề tài do Trường Đại học An Giang chủ trì, PGS.TS. Võ Lâm chủ nhiệm, thực hiện 24 tháng (từ tháng 7/2018 - /2020) với 05 nội dung: 1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nguồn lao động trong ngành nông nghiệp và du lịch tỉnh An Giang. 2. Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực trong ngành nông nghiệp và du lịch tỉnh An Giang. 3. Xác định nhu cầu và dự báo nguồn nhân lực trong ngành nông nghiệp và du lịch tỉnh An Giang. 4. Xây dựng mô hình mẫu về đào tạo nguồn nhân lực trong ngành nông nghiệp và du lịch tỉnh An Giang. 5. Đề xuất nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong ngành nông nghiệp và du lịch tỉnh An Giang.

Tổng dự toán kinh phí thực hiện đề tài là 455.679.500 đồng từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ.

Đơn vị phối hợp thực hiện: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh. Đơn vị tiếp nhận sử dụng kết quả: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang, Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang và các tổ chức, cá nhân khác nếu có yêu cầu theo quy định hiện hành.

 Sản phẩm chính của đề tài gồm:

- 03 báo cáo: Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả nghiên cứu; Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; Báo cáo về hiện trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp và du lịch tỉnh An Giang.

- 02 báo cáo chuyên đề: Thực trạng và phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp tỉnh An Giang: trường hợp nghiên cứu; Thực trạng và phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh An Giang: trường hợp nghiên cứu.

- 02 mô hình mẫu: Mô hình mẫu về đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp tỉnh An Giang; Mô hình mẫu về đào tạo nguồn nhân lực du lịch gắn với nông nghiệp và sinh thái trên địa bàn tỉnh An Giang.

- 01 chương trình đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, sản xuất và kỹ thuật cho cán bộ quản lý, công ty và người dân địa phương.

- Hỗ trợ đào tạo ít nhất 01 sinh viên đại học cho tỉnh An Giang (giấy xác nhận hỗ trợ đào tạo); Đào tạo cho ít nhất 100 học viên bao gồm lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật các đơn vị tham gia phục vụ mô hình du lịch.

- Đề xuất kế hoạch 05 năm cho đơn vị tiếp nhận, sử dụng kết quả nghiên cứu trong việc triển khai ứng dụng và phát triển kết quả nghiên cứu.

Đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài và thủ trưởng đơn vị tiếp nhận sử dụng kết quả chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ về việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu theo quy định hiện hành./.

 

NL

Trang1 trong 3
2
trong 3
3
trong 3

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Trương Kiến Thọ - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn