Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Sở, Ngành
(10/05/2017)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 9/5/2017 Phê duyệt Đề án Đổi mới phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trong nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020.

Mục tiêu của Quyết định nhằm đổi mới toàn diện, phát triển đa dạng, nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác trong nông nghiệp. Đưa kinh tế hợp tác thoát khỏi tình trạng yếu kém hiện nay; đủ năng lực nội tại để vừa phục vụ tốt cho thành viên vừà tham gia và đứng vững trên thị trường trong tiến trình hội nhập một cách độc lập.

Theo đó, các mục tiêu cụ thể của Quyết định gồm: (1) Hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất, xóa tên, giải thể các hợp tác xã yếu kém, các hợp tác xã không hoạt động hoặc hoạt động không đúng Luật Hợp tác xã; (2) Thành lập mới 4 - 6 hợp tác xã/năm, có 100% hợp tác xã được chuyển đổi và hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2012; (3)  Có 25 % số hợp tác xã có tham gia liên kết với doanh nghiệp thực hiện cánh đồng lớn, hoặc các liên kết sản xuất tiêu thụ theo chuỗi giá trị khác; (4) Bộ máy quản lý điều hành hợp tác xã: 15% có trình độ đại học cao đẳng; 20% có trình độ sơ cấp, trung cấp; (5) Đến 2020 có 29% hợp tác xã hoạt động mạnh và 37,5% hợp tác xã hoạt động khá; (6) Đến 2020 có hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã hoạt động quy mô liên huyện.

Để đạt được mục tiêu trên, các giải pháp được đưa ra để thực hiện như sau:

Thứ nhất, tăng cường quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác; nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ tư vấn về kinh tế hợp tác; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về kinh tế hợp tác cho cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ chủ chốt của các tổ chức đoàn thể các cấp, nhất là cấp xã; đào tạo và hình thành đội ngũ cán bộ tư vấn, cán bộ hỗ trợ, giảng viên, báo cáo viên về kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác truyền thông về Phát triển nông thôn, kinh tế hợp tác, xây dựng nông thôn mới trên internet; củng cố hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác hiện có; thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất, xóa tên, giải thể các hợp tác xã yếu kém, hợp tác xã không hoạt động hoặc hoạt động không đúng Luật.

Thứ ba, rà soát lại các tổ hợp tác đang hoạt động, đánh giá nhu cầu hợp tác, thực hiện hợp tác đúng theo tinh thần Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác; huy động nguồn lực xây dựng mô hình điểm, hợp tác xã kiểu mới; phát triển, thành lập mới các hợp tác xã khi có đủ điều kiện về: 1/ Nhu cầu hợp tác, 2/ Nhân sự quản lý điều hành, 3/ Phương án hoạt động hiệu quả và 4/ Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động.

Thứ tư, xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới làm điểm cụ thể trong các lĩnh vực nông nghiệp: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, ứng dụng công nghệ cao. Đối với mô hình điểm về lúa gạo thì gắn với thực hiện mô hình theo tiêu chí cánh đồng lớn; huy động các nguồn lực xã hội, các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển hợp tác xã; tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, viện, trường, doanh nghiệp hỗ trợ các chương trình ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới trong khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư, ứng dụng công nghệ cao cho hợp tác xã.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện tốt các chương trình hợp tác, phối hợp với các tổ chức quốc tế phát triển hợp tác xã; nghiên cứu xây dựng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã điểm có quy mô lớn, quy mô hoạt động toàn huyện, tiến tới xây dựng liên hiệp hợp tác xã có quy mô hoạt động toàn tỉnh.

 

 Bạch Kim

Trang1 trong 9
2
trong 9
3
trong 9
4 trong 9
5 trong 9
6 trong 9 7 trong 9 8 trong 9 9 trong 9

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn