Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Sở, Ngành
(09/05/2018)

Ngày 24/4/2018, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 895/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Theo đó, việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) phải được coi là trọng tâm của các ngành, các cấp, các địa phương. Đây là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và tạo cơ sở để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016-2020.

THTK, CLP năm 2018 được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể như: Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; Trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia; Trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, tài sản công; Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; Trong thành lập các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Căn cứ Chương trình THTK, CLP năm 2018 của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2018 của cơ quan, đơn vị, trong đó phải cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của ngành mình, cấp mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra; định kỳ và đột xuất báo cáo về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định (Báo cáo năm: trước ngày 20/01/2019, báo cáo đột xuất: theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền)./.

 

 

NL

Trang1 trong 6
2
trong 6
3
trong 6
4 trong 6
5 trong 6
6 trong 6

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Trương Kiến Thọ - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn