Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Sở, Ngành
(09/01/2020)

Quy định về việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang, đó là Quyết định số 76 /2019/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2020 và thay thế Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016. Theo đó nội dung của Quyết định gồm 13 Điều; một số nội dung quy định cụ thể như:

- Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:  Quyết định này quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang’’. Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang’’ xét tặng cho cá nhân gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có quá trình cống hiến và có thành tích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang.

- Nguyên tắc xét tặng: Huy hiệu được xét tặng hàng năm và chỉ tặng một lần cho cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Không có hình thức truy tặng. Hàng năm xét tặng Huy hiệu 01 đợt vào tháng 11 kỷ niệm ngày thành lập tỉnh An Giang (tháng 11 năm 1832); trường hợp đặc biệt có thể xét tặng đột xuất. Việc xét tặng Huy hiệu phải thực hiện đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ, công bằng và kịp thời.

- Đối tượng tính thời gian công tác tại tỉnh An Giang đối với cá nhân có thời gian công tác tại tỉnh An Giang 25 năm trở lên đối với nữ, 30 năm trở lên đối với nam, đã được tặng từ 4 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trở lên gồm: Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động đang công tác trong các cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Cá nhân đang công tác tại các đơn vị Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang; Cá nhân đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh hoặc ngoài địa bàn tỉnh.

- Cấp trình:  Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; cơ quan lực lượng vũ trang trình đề nghị tặng Huy hiệu cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang công tác do cơ quan, đơn vị quản lý về tổ chức, biên chế.

- Thời hạn trình, xét tặng huy hiệu: Các cơ quan, đơn vị và địa phương xét đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Huy hiệu cho các cá nhân đủ điều kiện trước ngày 30/9 hàng năm (hồ sơ gửi qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh);  Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định pháp luật, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh hoàn chỉnh thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng Huy hiệu theo quy định; Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ trình của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng Huy hiệu cho cá nhân theo quy định.

- Thẩm quyền trao tặng: Thủ trưởng các đoàn thể cấp tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc doanh nghiệp, tổ chức trao tặng Huy hiệu cho cá nhân.  Trường hợp đặc biệt tổ chức trao tặng do Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

- Hội đồng xét chọn tặng Huy hiệu: Hội đồng xét chọn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Huy hiệu là Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

TTL

Trang1 trong 14
2
trong 14
3
trong 14
4 trong 14
5 trong 14
6 trong 14 7 trong 14 8 trong 14 9 trong 14 10 trong 14 ... 14 trong 14

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn