Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030

Ngày đăng : 08/06/2021
Tác giả : - Nguồn: Tiếp Thu (Nguồn KH số 292/KH-UBND ngày 02/6/2021)
A+ A- In

Thực hiện Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 02/6/2021 triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 nhằm ứng dụng rộng rãi thành tựu của khoa học và công nghệ vũ trụ trong các lĩnh vực liên quan đến quốc phòng, an ninh, giao thông, quản lý tài nguyên và môi trường, giám sát và hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và cung cấp đa dạng dịch vụ, thông tin cho người dân.

Kế hoạch sẽ thực hiện hoàn thiện thể chế khung pháp lý quốc gia; triển khai các hình thức truyền thông nâng cao nhận thức về tiềm năng của KH&CN vũ trụ đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh quốc gia và nhận thức của doanh nghiệp về tiềm năng phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp theo hướng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ.

Cùng với đó, nghiên cứu phát triển và ứng dụng KH&CN vũ trụ theo hướng đổi mới, sáng tạo dựa trên các công nghệ ưu tiên để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phát triển các ứng dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực có liên quan.

Phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho đội ngũ nhân lực trẻ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về KH&CN, đặc biệt lĩnh vực KH&CN vũ trụ (lớp học trực tuyến, hội thảo trình diễn các mô hình online,…); ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu KH&CN chuyên ngành về vũ trụ.

Phát triển thị trường, khuyến khích, vận động hình thành các doanh nghiệp theo hướng đổi mới sáng tạo dựa trên sản phẩm, dịch vụ mới từ KH&CN vũ trụ kết hợp với các công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng; bổ sung kịp thời các công nghệ, sản phẩm thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ vào danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển; triển khai cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển giao công nghệ, các sản phẩm có tính lưỡng dụng giữa dân sự và quốc phòng, an ninh do Trung ương ban hành…

Kế hoạch này được UBND tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các đoàn thể, hội, đơn vị có liên quan triển khai Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch này để đánh giá rút kinh nghiệm khi có yêu cầu.