Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020

Ngày đăng : 25/03/2020
Tác giả :
A+ A- In

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14/02/2020 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020 và được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 02/03/2020.

Theo đó, việc kiểm tra được thực hiện theo hai hình thức là kiểm tra trực tiếp tại trụ sở cơ quan và kiểm tra thông qua hồ sơ báo cáo. Các cơ quan được kiểm tra thực hiện báo cáo bằng văn bản bám sát nội dung kiểm tra kèm theo các tài liệu, hồ sơ có liên quan.

Việc kiểm tra nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các đơn vị hành chính công trên địa bàn. Đồng thời, thông qua việc kiểm tra, đoàn kiểm tra sẽ tìm ra những mô hình sáng tạo, cải tiến để nhân rộng; đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những vấn đề mới phát sinh trong công tác xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Đoàn kiểm tra đôn đốc các cơ quan phấn đấu thực hiện tốt việc xây dựng, áp dụng HTQLCL để đạt được các mục tiêu theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt./.

Văn Cao