Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng : 06/07/2021
Tác giả :
A+ A- In

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ và UBND huyện Thoại Sơn đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-SKHCN-UBND ngày 24/5/2021, triển khai Chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ với Huyện ủy Thoại Sơn giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch) nhằm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành KH&CN, đồng thời phục vụ phát triển KT-XH của huyện Thoại Sơn giai đoạn 2021-2025.

Nội dung Kế hoạch gồm:

(1) Xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất gạo đạt thương hiệu gạo An Giang nhằm: Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất lúa, gạo thương hiệu An Giang, góp phần nâng cao thu nhập của người dân và doanh nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

(2)  Hỗ trợ phát triển nhãn hiệu tập thể bong bóng cá Thoại Sơn, sản phẩm đặc sản địa phương phục vụ du lịch nhằm: Xây dựng và phát triển quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể. 

(3) Xây dựng nhãn hiệu tập thể khô cá lóc nhằm: Xây dựng nhãn hiệu tập thể khô cá lóc được bảo hộ sở hữu trí tuệ và phát triển trên nền tảng sản phẩm được bảo hộ.

(4) Đề xuất thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia “Xây dựng bảo tàng ảo/số hóa 3D các hiện vật khai quật được tại khu di tích văn hóa Óc Eo” nhằm: Ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa các hiện vật khai quật, lưu giữ, bảo tồn, phục dựng hình ảnh 3D các hiện vật Khu di tích văn hóa Óc EO nhằm quảng bá hiện vật di sản phục vụ phát triển du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

(5) Tổ chức khảo sát, đánh giá mô hình ứng dụng hiệu quả tại địa phương để nhân rộng nhằm: Đẩy nhanh các mô hình sản xuất hiệu quả vào ứng dụng thực tiễn rộng rãi hơn tỏng thời gian tới. 

(6) Hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển sản phẩm du lịch địa phương nhằm: Xây dựng 02 mô hình nhân giống chăm sóc hoa phục vụ phát triển du lịch (đại đóa, hoa ly, huệ, cẩm tú cầu,…).

(7) Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế (theo Quyết định 2338/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh) và nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ) nhằm: Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn, trọng tâm là các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, đổi mới công nghệ, áp dụng các giải pháp hữu ích, nhãn hiệu,... góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương nói riêng và của tỉnh An Giang nói chung.

(8) Hỗ trợ đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ khoa học công nghệ và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho thanh niên khởi nghiệp khát vọng vươn lên nhằm: Nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Các nội dung nêu trên được phân kỳ thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 thông qua các nhiệm vụ KH&CN, các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thoại Sơn từ nguồn ngân sách nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Thoại Sơn và các nguồn hợp pháp khác. Phòng Quản lý khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ) và Phòng Kinh tế - Hạ tầng (UBND huyện Thoại Sơn) được giao làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Phạm Danh Tướng