Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ và UBND huyện An Phú xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng : 24/06/2021
Tác giả :
A+ A- In

Ngày 24/5/2021, Sở Khoa học và Công nghệ và UBND huyện An Phú đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-SKHCN-UBND triển khai Chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ với Huyện ủy An Phú giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch) nhằm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành KH&CN, đồng thời phục vụ phát triển KT-XH của huyện An Phú giai đoạn 2021-2025.

Nội dung Kế hoạch gồm:

(1) Nghiên cứu chế biến đa dạng hóa các sản phẩm từ rau củ huyện An Phú nhằm: nghiên cứu chế biến đa dạng hóa sản phẩm, gắn kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chế biến từ rau củ nhằm nâng cao giá trị gia tăng và thúc đẩy thị trường cho ngành hàng rau củ của huyện An Phú. 

(2)  Hỗ trợ thực hiện nghiên cứu ảnh hưởng của asen đến sức khỏe của người dân trên địa bàn huyện nhămg: khảo sát, đánh giá ảnh hưởng của asen đến sức khỏe người dân trực tiếp sản xuất, tiêu dùng từ đó đề xuất các giải pháp hạn chế, khắc phục để hỗ trợ huyện có chiến lược quy hoạch vùng sản xuất phù hợp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

(3) Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ cho sản phẩm gạo sạch và sản phẩm khô cá của huyện nhằm: xây dựng và phát triển quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể. 

 

(4) Chuyển giao các kết quả nghiên cứu liên quan đến dự trữ và sử dụng nguồn nước có hiệu quả nhằm: chuyển giao, phát huy giá trị ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn và nhân rộng các tiến bộ khoa học và công nghệ, đặc biệt là các kết quả liên quan đến bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước,.. vào đời sống, sản xuất; là cơ sở khoa học cho huyện hoạch định các chính sách, chiến lược quy hoạch vùng sản xuất góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 

(5) Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế (theo Quyết định 2338/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh) và nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ) nhằm: hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn, trọng tâm là các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, đổi mới công nghệ, áp dụng các giải pháp hữu ích, nhãn hiệu,... góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương nói riêng và của tỉnh An Giang nói chung.

(6) Hỗ trợ đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ khoa học công nghệ và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho thanh niên khởi nghiệp khát vọng vươn lên nhằm: nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

(7) Hỗ trợ xây dựng một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện nhằm: xây dựng trình diễn 3-4 mô hình sản xuất nông nghiệp mới, hiệu quả làm cơ sở khuyến cáo, nhân rộng trên địa bàn huyện. 

Các nội dung nêu trên được phân kỳ thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 thông qua các nhiệm vụ KH&CN, các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện An Phú từ nguồn ngân sách nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện An Phú và các nguồn hợp pháp khác. Phòng Quản lý khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ) và Phòng Kinh tế - Hạ tầng (UBND huyện An Phú) được giao làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Phạm Danh Tướng