Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030

Ngày đăng : 08/06/2021
Tác giả : - Nguồn: Tiếp Thu (Nguồn KH số 298/KH-UBND ngày 04/6/2021)
A+ A- In

Thực hiện Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030. UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 04/6/2021 triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030. Nhằm triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (TTNT) đến năm 2030 phù hợp với điều kiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang; Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ chủ yếu, trên cơ sở đó các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan trong tỉnh vận dụng, xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép vào nhiệm vụ của ngành, đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ nội dung Kế hoạch.

Kế hoạch sẽ thực hiện các nội dung như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về trí tuệ nhân tạo trong giai đoạn công nghiệp cách mạng lần thứ tư; Xây dựng hạ tầng dữ liệu; Phát triển hệ sinh thái TTNT. Trong đó, phát triển nguồn nhân lực xây dựng, triển khai nghiên cứu và phát triển. Tăng cường nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu phát triển công cụ cho hệ trợ giúp quyết định dựa trên tri thức và khai thác dữ liệu phục vụ nghiên cứu TTNT, khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp; Tập trung đầu tư cho nghiên cứu, phát triển một số ngành có dữ liệu nền tảng liên thông ở các cấp và được ưu tiên phát triển: nông nghiệp, du lịch, giáo dục, y tế, giao thông, an ninh - quốc phòng và tài nguyên môi trường; Thúc đẩy ứng dụng TTNT; Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực TTNT;...

Kế hoạch này được UBND tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định../.