Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

Kết quả Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020

Ngày đăng : 08/10/2020
Tác giả :
A+ A- In

Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 02/03/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Đoàn kiểm tra tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020 theo Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 24/3/2020; Đoàn gồm 07 thành viên GĐ Sở KH&CN - Trưởng đoàn, Chi cục trưởng Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Phó Trưởng đoàn cùng thành viên phòng bổ trợ Tư Pháp - Sở Tư pháp, phòng quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Việc thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 9001:2015 thông qua hồ sơ, báo cáo của 128/147 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (30 cơ quan cấp tỉnh, 11 UBND huyện, thị, thành phố, 106 UBND xã, phường, thị trấn) và kiểm tra tại trụ sở 44 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (09 cơ quan cấp tỉnh, 05 UBND huyện, thị, thành phố, 30 UBND xã, phường, thị trấn) đã áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015.

Kết quả qua kiểm tra có 128/147 đơn vị đã triển khai áp dụng công bố HTQLCL phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước đã xây dựng được các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học; từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng, ban giải quyết công việc thông suốt, kịp thời hiệu quả; hạn chế đến mức thấp nhất tiêu cực có thể xảy ra trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức; góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế “một cửa; một cửa liên thông” theo quy định của Chính phủ, đồng thời, là công cụ hỗ trợ đắc lực phục vụ công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

- Phần lớn các cơ quan đã thực hiện các hoạt động xây dựng, áp dụng,
duy trì và cải tiến HTQLCL phù hợp theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và quy định của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, kiểm soát tốt quá trình giải quyết hồ sơ TTHC, nâng cao mức độ thỏa mãn, hài lòng cho tổ chức, cá nhân.

- Bên cạnh đó, hiệu quả áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 9001:2015 của một số đơn vị chưa cao, chưa thật sự áp dụng ISO vào cải cách TTHC đầy đủ tại các bộ phận. Vẫn còn một số đơn vị, lãnh đạo chưa thực sự quan tâm, nhận thức chưa thấu đáo nên chưa phát huy hết hiệu quả, hiệu lực của HTQLCL. Chưa có sự lan tỏa và cùng tham gia của toàn thể cán bộ, công chức trong việc xây dựng và áp dụng ISO trong cùng một đơn vị. Văn bản pháp luật thường xuyên thay đổi; cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ phụ trách ISO đa số là cán bộ kiêm nhiệm thường xuyên điều động, luân chuyển; cán bộ mới chưa tiếp cận HTQLCL nên việc duy trì, cải tiến HTQLCL tại một số đơn vị gặp nhiều khó khăn.

Qua kiểm tra các cơ quan, đơn vị thông qua hồ sơ báo cáo và tại đơn vị Đoàn kiểm tra tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL trên địa bàn tỉnh như sau:

- Hỗ trợ đào tạo, tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN 9001:2008 sang TCVN 9001:2015 và tổ chức tập huấn định kỳ hằng năm cho cán bộ, công chức thực hiện HTQLCL. Đồng thời, áp dụng quản lý HTQLCL theo ISO điện tử, thay thế các văn bản giấy bằng file điện tử. Nghiên cứu bỏ quy trình đánh giá nội bộ trên giấy và lồng ghép quy trình này vào phần mềm quản lý hồ sơ một cửa để quản lý hiệu quả hơn.

- Cấp kinh phí để xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL, hỗ trợ chi phí cho các cán bộ, công chức tham gia quản lý HTQLCL.

- Tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương, các tỉnh về xây dựng, áp dụng, và duy trì HTQLCL.

- Tuyên dương, khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL./.

Hoa Lý