Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(29/08/2017)

Ngày 22 tháng 8 năm 2017 UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 2532/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình “Định hướng nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang theo hướng là một trong những trung tâm về nông nghiệp, giáo dục đào tạo, y tế và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật chủ trì.

* Các nội dung công việc chính:

Nội dung 1: Tổ chức khảo sát, tìm hiểu các mô hình tiên tiến điển hình trong các lĩnh vực: nông nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục, đặc biệt đối với các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả nhằm học hỏi, tìm ra những mô hình phù hợp cho tỉnh; đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có liên quan.

- Số lượng: Tổ chức 01 chuyến khảo sát/năm trong 03 năm từ năm 2018 đến năm 2020; mỗi đợt gồm 05 thành viên tham gia.

- Đối tượng: Nhóm chuyên trách, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp.

- Địa điểm: Các địa phương trong cả nước có các mô hình điển hình.

Nội dung 2: Tổ chức hội thảo, hội nghị về định hướng của Chương trình.

Hội thảo theo chuyên đề bắt đầu từ năm 2018 đến năm 2020 giúp các cấp lãnh đạo tỉnh An Giang, các nhà quản lý và các bên liên quan cùng nhau đánh giá lại chính sách phát triển qua từng năm, đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu về chủ trương, chính sách, định hướng phát triển trong thời gian tới nhằm thực hiện nội dung Chương trình.

Quy mô hội thảo 50 đại biểu gồm: các nhà quản lý, các chuyên gia, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong tỉnh.

Nội dung 3: Tổ chức hội thảo chuyên gia.

Hội thảo chuyên gia bắt đầu từ năm 2018 với quy mô 30 đại biểu là các chuyên gia, các nhà quản lý nhằm thảo luận chuyên sâu để xác định nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ cấp thiết, phù hợp yêu cầu thực tiễn và mục tiêu chương trình đề ra. Kết quả thực hiện hội thảo là nhằm mục tiêu:

- Đánh giá các đặc trưng cơ bản của từng vùng, từng địa phương và toàn tỉnh. Đánh giá kết quả các nghiên cứu, đề tài, ứng dụng đã triển khai.

- Đề xuất các hướng nghiên cứu, đề tài khoa học, dự án chuyển giao, mô hình trình diễn, phù hợp từng vùng, từng địa phương trên địa bàn tỉnh.

Nội dung 4: Tham vấn chuyên gia tư vấn, phản biện độc lập về phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang.

Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và những chuyên gia trong 04 lĩnh vực có liên quan đến Chương trình sẽ tập trung tư vấn, phản biện các đề án, quy hoạch về những vấn đề trọng tâm có liên quan đến Chương trình.

* Tổng dự toán kinh phí: 729.960.000 đồng (Bảy trăm, hai mươi chín triệu, chín trăm, sáu mươi ngàn đồng). Chi từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ.

* Thời gian thực hiện từ năm 2017 – 2020.

* Tổ chức thực hiện

- Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ quản: Chịu trách nhiệm chủ trì thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện chương trình, đảm bảo đạt các mục tiêu đề ra theo định hướng phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Giám sát thực hiện tốt chương trình theo các nội dung đã được phê duyệt. Giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện Chương trình và kịp thời có ý kiến điều chỉnh nội dung Chương trình khi có phát sinh, vướng mắc. Cân đối đủ kinh phí và giải ngân phù hợp đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình.       

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật là cơ quan chủ trì: phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, có trách nhiệm tham mưu, đề xuất danh mục các đề tài, dự án, mô hình phù hợp với mục tiêu đề ra của Chương trình. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện các mục tiêu, nội dung, giải pháp của Chương trình đề ra.

TT

Trang12345678910... 14
trong 14

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
Dự báo thời tiết
Giá vàng, ngoại tệ
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Trương Kiến Thọ - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 69/GP-TTĐT ngày 7/04/2011 - Cơ quan cấp phép: Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.
Điện thoại: (076) 3852212 - Fax: (076) 3854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn